Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

I. TARAFLAR         

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); aşağıda bilgileri yer alan taraflar arasında aşağıdaki şartlar ve ekler dahilinde akdedilmiştir.

1.SATICI

Unvan: ALTYAZI SİNEMA DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Adres: Caferağa Mah. Şair Nefi Sok. NO:46/3 Kadıköy İSTANBUL

Telefon: 0216 349 97 61

E-mail: [email protected]

2.ALICI 

Ad-Soyad: 

Adres: 

Telefon: 

E-mail: 

Satıcı ve Alıcı  işbu Sözleşme’de ayrı ayrıTaraf” olarak, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

II. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait altyazi.net internet sitesi üzerinden elektronik ortamda fiyat, model, özellik vb. bilgilerini inceleyerek sipariş ettiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün (“Ürün”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

III. ÜRÜNÜN BİLGİLERİ

Ürünün türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli altyazi.net adlı internet sitesinde ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde, işbu Sözleşme’de ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası niteliğindeki faturada belirtildiği gibidir.

IV. ÖDEME ŞARTLARI

 1. Ödeme kredi kartı ya da banka kartı ile Satıcı’ya ait altyazi.net internet sitesindeki ödeme sayfasında yer alan ödeme platformu üzerinden yapılacaktır.
 2. Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı   arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 3. Alıcı’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle stokta olmaması veya Hakem Heyeti kararları ya da Tüketici Mahkemesi kararı ile tüketiciye bedel iadesine karar verilmesi durumlarında, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, Satıcı bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödeyecek, yapılan taksitli harcamaların Alıcı’nın kredi kartına iadesi banka tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu iade ürün bedeli yine taksitli olarak Alıcı’nın hesaplarına aktarılacaktır. Satıcı tarafından Alıcı’ya hiçbir şekilde nakit olarak ödeme iadesi yapılmayacaktır.
 4. Alıcı’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa; satışın başlangıçta banka ve müşteri tarafından belirlenen taksitleri bittikten sonra, satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha, yine satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit meblağlarında aylık olarak Alıcı’nın Banka hesabına iade/mahsup edilecektir.
 5. Alıcı, kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin iki (2) ile üç (3) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

V. TESLİMAT ŞARTLARI

 1. Ürün’ün teslimi kargo şirketi aracılığı ile Alıcı’nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır.
 2. Teslimat masrafları Alıcı`ya ait olacaktır. Teslim anında Alıcı`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Alıcı`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlerden Satıcı sorumlu olmayacaktır.
 3. Teslimat, stoğun müsait olması ve ürün bedelinin Satıcı`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılacaktır. Satıcı, ürünü siparişinden itibaren en geç otuz (30) günlük yasal süre içinde teslim edecektir.
 4. Alıcı, bildirdiği teslimat adresine ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, Alıcı’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.
 5. Sözleşme konusu ürün, Alıcı ’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu olmayacaktır.

VI. GENEL HÜKÜMLER

 1. Ürünün Alıcı’ya tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı   kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü üç (3) gün içinde Satıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri Alıcı’ya ait olacaktır.2
 2. Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 3. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 4. Satıcı’nın, Alıcı   tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
 5. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, Alıcı’ya ait olacaktır.
 6. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcı’yı bağlayacaktır. 
 7. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcı’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt etmektedir.
 8. Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) işlemlerde bulunmayacaktır.
 9. Alıcı, Satıcı’nın kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, Satıcı ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta Satıcı’nın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul etmektedir.
 10. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için “Ön Bilgilendirme Formu”nun ve işbu Sözleşme’nin Alıcı   tarafından elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulacaktır.

VII.CAYMA HAKKI

 1. Alıcı; ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren on dört (14) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
 2. Alıcı, bu durumda ürünü kullanmadan, tahrip etmeden/bozmadan, teslim aldığı şekli ile iade edecektir.
 3. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya ait olacaktır.
 4. Alıcı’nın cayma hakkını kullanabilmesi için on dört (14) günlük süre içinde Satıcı‘ya yazılı bildirimde bulunması yeterli olmakla birlikte cayma hakkının kullanıldığının ispatı Alıcı’ya ait olacaktır.
 5. Alıcı’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerde cayma hakkı kullanılamayacaktır.
 6. Cayma hakkının kullanılması halinde ürün; i. 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen fatura, ii. İade formu, iii. Ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz olarak teslim edilecektir.
 7. Fatura aslı gönderilmezse, Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmeyecektir.
 8. İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
 9. Alıcı, cayma hakkını kullanmasından itibaren on (10) günlük süre içerisinde ürünü Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.
 10. Satıcı da cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde bedel iadesi işlemini tüketicinin satın alma yöntemine uygun olarak gerçekleştirecektir.

VIII.TEMERRÜT HALİ

 1. Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilecek; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilecek ve her koşulda Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan zararını tazmin edecektir.
 2. Satıcı, sipariş konusu malın tedarik edilmesinin imkansızlaştığı hallerde, durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde Alıcı’ya haber verecektir. Bu durumda, Satıcı sözleşmeyi derhal feshedebilecek, Alıcı’nın sipariş verdiği ürün için ödediği bedeli veya varsa onu borç altına sokan tüm belgeleri en geç on dört (14) gün içinde iade edecektir.
 3. Haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde Alıcı, Satıcı’nın kendisini bilgilendirmesi şartıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir mal veya hizmet tedarik edip teslim etmesine onay vermektedir.
 4. Satıcı, işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda Alıcı, Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilecektir.

IX. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

X. YÜRÜRLÜK

Alıcı, Satıcı’ya ait internet sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede Alıcı tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.