Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

I. TARAFLAR         

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır);

 1.  —- adresinde mukim, —- T.C. kimlik numaralı — (bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır) ile
 2. Kayıtlı adresi Caferağa Mah. Şair Nefi Sok. No:46/3 Kadıköy İstanbul olan, 190173-5 Sicil Numaralı Altyazı Sinema Derneği İktisadi İşletmesi (bundan böyle “Altyazı” olarak anılacaktır) arasında, akdedilmiştir.

Altyazı ve Üye işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf” olarak, birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaktır.

II. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Altyazı’nın sahip olduğu ve faaliyetlerini yürüttüğü www.altyazi.net adlı internet sitesinden (“İnternet Sitesi/Site”) Üye’nin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

III. GENEL HÜKÜMLER

 1. İşbu Sözleşme kapsamında üyelik statüsünün kazanılması için, üye olmak isteyen internet kullanıcısının www.altyazi.net  adlı internet sitesinde yer alan üyelik formunu, üyelik formunda talep edilen bilgiler doğrultusunda gerçek bilgilerle doldurması ve üyelik başvurusunun Altyazı tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir.
 2. Üye, internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Altyazı’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt etmektedir.
 3. Üyenin, Site üzerinden bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulacak olup söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğunda olacaktır.
 4. Üye’nin şifre ve kullanıcı adını kullanma hakkı bizzat kendisine ait olup başka kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacaktır. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Altyazı’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Altyazı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 5. Üye, internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, sitede belirtilen tüm şart ve koşullara uygun olarak hareket edeceğini, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir.
 6. Üye internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt etmektedir. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
 7. Üye, internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmayacaktır. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde de bulunmayacaktır.
 8. Altyazı, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Altyazı’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmektedir.
 9. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Altyazı’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, Altyazı’nın üyeye karşı Sözleşme’ye aykırılık dolayısıyla tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 10. Altyazı, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutmaktadır.
 11. Altyazı, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirme, güncelleme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 12. Altyazı işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının hepsini veya bir kısmını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak tamamen kendi inisiyatifinde Üye’ye haber vermeksizin devir ve temlik edebilir. Ancak, Üye, Altyazı’nın yazılı rızası olmaksızın Sözleşme ve/veya Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya sorumluluklarının bir kısmını veya tamamını üçüncü şahıslara (gerçek kişi ve/veya tüzel kişiliklere) süreli veya süresiz olarak devir ve temlik edemez.
 13. Altyazı, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istenmesi halinde ya da (i) yasal gereklere uygun hareket etmek, (ii) Altyazı’ya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da (iii) internet sitesi üyelerinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilecektir.
 14. İnternet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılmaktadır.

IV. FİKRİ MÜLKİYET

 1. İnternet sitesinin yazılım ve tasarımı Altyazı’nın mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmaktadır.
 2. Üye, yazılım ve tasarımın bir kısmı veya tamamını, herhangi bir nedenle, Altyazı’nın önceden açık yazılı izni olmaksızın kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, kısmen veya tamamen değiştirmeyeceğini, başka gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere devretmeyeceğini, satmayacağını ve kullandırmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir
 3. Üye, yazılımı sadece işbu Sözleşme’deki şartlara bağlı olmak koşuluyla sadece hizmet alma amacı ile sınırlı ve süreli olarak kullanacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 4. Altyazı önceden haber vermeksizin söz konusu yazılım ve tasarımlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunma yetkisini haizdir.
 5. Site yazılımından veya yazılımın herhangi bir şekilde çalışmamasından, eksik çalışmasından ya da geçici veya sürekli surette aksaklık çıkarmasından Altyazı sorumlu olmayacaktır.

V. SÖZLEŞMENİN FESHİ

 1. Altyazı, işbu Sözleşme’yi, aşağıdaki durumlarda önceden herhangi bir bildirime gerek olmadan ve derhal geçerli olmak üzere sonlandırabilecek ve Üye’nin üyeliğini iptal edebilecektir:
 2. Gerekli gördüğü herhangi bir durumda,
 3. Üye’nin işbu Sözleşme’ye aykırı davranması halinde,
 4. Üye’nin işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarından herhangi birini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde.
 5. Üye, üyeliğin başlamasından itibaren on dört (14) gün içerisinde [email protected]  adresine  üyeliği sonlandırmak istediğine dair bir elektronik posta göndererek cayma hakkını kullanabilecektir. Bu durumda, üyelik hemen geçerli olmak üzere sonlandırılacaktır.
 6. Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul etmektedir.
 7. Sözleşme’nin sonlandırılması ile üyeliği iptal edilen Üye’nin kişisel bilgileri diğer üyelerin hizmet almalarını temin etmek amacıyla, yürürlükteki yasal zorunluluklara ve genel internet ve diğer sanal ortam teamüllerine de bağlı olarak, tamamen Altyazı’nın inisiyatifinde ve belirleyeceği süre boyunca Altyazı veri tabanında saklanmaya devam edilecektir.

VI. MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebep” terimi, doğal afet, salgın hastalık savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Altyazı’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Bu tanımlama ile mücbir sebep kavramına giren ve burada sayılmamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Altyazı, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü olmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, Altyazı için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Altyazı’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

VII. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ     

Bu Sözleşme’nin uygulanması sırasında Taraflar arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlık, öncelikle karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde çözüme kavuşturulmaya çalışılır. Bu şekilde çözümlenemeyen ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

VIII. DİĞER HÜKÜMLER

 1. Taraflar, Altyazı’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) kapsamında sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan etmektedir.
 2. İşbu Sözleşme’nin dili Türkçe olup Sözleşme’ye Türk Hukuku uygulanacaktır.
 3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün mevzuata aykırı ve/veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, Taraflar yazılı olarak bu hükümleri Sözleşme’nin amacına uygun kalmak kaydıyla benzeri, uygulanabilir ve/veya mevzuata uygun hükümler ile değiştirecek ve bu Sözleşme’nin bütünlüğü bozulmamış olarak kalacaktır. Her hal ve durumda, bu tür bir aykırılık ya da uygulanamazlık, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin uygulanabilirliğini ya da geçerliliğini etkilemeyecektir.
 4. Üye’nin, üyelik kaydı yapması Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelmektedir. İşbu Sözleşme Üye’nin üye sıfatını kazanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.